Whistlab.com
Administration
Write a report
Whistlab.com
Administration
Write a report

Don't close your eyes, announce it!

Whistlab is an internal channel for reporting, which is necessary for every company, as well as for an office with more than 50 employees, since 17 December 2021. It helps them to report any problem anonymously.
ISO 27001
Write a report
ISO 27001Whistleblowing application Whistlab

Why
Whistlab?

Do you have over 50 employees?

In that case, the directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council on the protection of persons who report breaches of Union law apply to you since 17 December 2021.

It ensures the protection of persons who report violations of the EU laws. Under this directive, you must establish an independent, secure and anonymous reporting channel for internal use.

Whistlab comes as a comprehensive platform, which addresses the obligation created by the new directive. You will get a tool that meets all the EU criteria and is user-friendly.

Whistlab will help you to fulfil your legal obligation, and simultaneously, you will show your employees that their opinion matters and you are not indifferent to the environment in which you work together. Productivity grows with satisfaction - whistleblowing saves your time, money and helps to maintain set corporate culture.

 

Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law, the so-called whistleblowing directive to download in PDF

Did you know that...

... in 2018, a Czech working on a German cargo ship found out that the ship's direction had deliberately discharged oil into the sea using specially built pipes. He announced this environmental threat, and the company was fined $ 3.5 million for breaching the international law and $ 50 million for sea pollution based on his report. The Czech whistleblower was awarded for his brave actions.

Settle the directive at one blow

Whistlab works as a comprehensive platform that ensures everything the directive requires. On top of that, you will get a bonus in the form of several practical services.

What can our report system do?

Manage reports anonymously
Create clear statistics
Two-phase security
User administration and data export
Whistleblowing application
Whistleblowing application Whistlab

So what do you get from us?

Whistlab application

Internal reporting channel for employees with well-arranged administration, including login cards for employees

Documentation

We will help with drawing up the internal regulations and procedures

Training

We have prepared training for employees and company management

Investigator for whistleblowing

We will provide you with the services of our investigator who will take care of the entire area of whistleblowing

Nejčastější dotazy ohledně nové právní úpravy o whistleblowingu

Nová právní úprava ochrany osob oznamujících porušení práva - tzv. whistleblowerů.

Cílem zákona je nastavit pravidla pro oznamování porušení práva. Organizace například budou muset v rámci své interní struktury vytvořit systém, pomocí kterého budou moci oznamovatelé upozornit na nekalé praktiky a zajistit jejich ochranu a bezpečnost. Legislativa přináší důležité změny nejen pro veřejný sektor, ale i pro ten soukromý. Soukromým právnickým osobám nařizuje zřídit interní systém pro nahlášení protiprávního jednání.

Od kdy platí zákon o ochraně oznamovatelů?

Směrnice i zákon nabývají účinnost dnem 17. prosince 2021.

Koho se nová právní úprava týká?

Nová právní úprava přinese důležité změny nejen pro veřejný sektor, ale i pro ten soukromý. Cílem legislativy je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Poškození veřejného zájmu má spočívat v porušení práva v předem definovaných oblastech. Jde například o oblast veřejných zakázek, finančních služeb, praní peněz a financování terorismu, ochrany životního prostředí a další. Oznamovatelé protiprávního jednání budou chráněni jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Co musím udělat, abych splnil požadavky nové právní úpravy?

1) Zavedení interního oznamovacího systému - Organizace musí zavést interní oznamovací systém a mechanismy, které slouží k anonymnímu nahlašování oznámení a řešení protiprávního jednání.

2) Proškolení zaměstnanců - Cílem školení je komplexně seznámit účastníky s problematikou interního systému pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy.

3) Jmenování příslušné osoby - Zaměstnavatel musí jmenovat příslušnou osobu (možnost externího dodavatele), která spravuje pro zaměstnavatele vnitřní oznamovací systém, Příslušnou osobou může být jen osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude práva a povinnosti podle tohoto zákona řádně vykonávat.

Kdo musí zřídit interní oznamovací systém?

Interní oznamovací systém zavede zaměstnavatel, který je:

a) veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, s výjimkou těch, kteří zaměstnávají méně než 25 zaměstnanců a obce s méně než 5 000 obyvateli; to neplatí, jde-li o obec s rozšířenou působností

b) zaměstnavatelem, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 50 zaměstnanců, nebo

c) zaměstnavatelem vykonávajícím činnost v oblasti finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daní, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, veterinární ochrany a ochrany spotřebitele.

Jak zajistím, abych naplnil požadavek nezávislosti?

Zajištění nezávislosti a samostatnosti je důležitou podmínkou. Oznamovací systém musí být oddělený od obecných komunikačních kanálů, včetně těch, které organizace používá k interní a externí komunikaci (například firemní e-mailová adresa). Systém musí být vytvořen a provozován způsobem, který zajišťuje úplnost a důvěrnost informací, tzn. brání přístupu neoprávněných pracovníků příslušné organizace a umožňuje uchovávat informace v trvalé podobě pro případ dalšího šetření.

Hrozí mi nějaká pokuta?

Pokud se zaměstnavatel dopustí přestupku odvetného opatření vůči oznamovateli, hrozí mu pokuta ve výši až 1 000 000 Kč. Naopak pokud se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že učiní vědomě nepravdivé oznámení o protiprávním jednání hrozí ji pokuta až 50 000 Kč.

Co jsou odvetná opatření?

Odvetným opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí jednání vyvolané oznámením, které poškozuje oznamovatele, nebo zasahuje do jeho práv či oprávněných zájmů.

Musí být jmenován prošetřovatel pro tuto oblast?

Ano, je potřeba jmenovat příslušnou osobu(pověřence) pro tuto oblast, který bude řešit jednotlivá oznámení a vykonávat práva a povinnosti dle zákona. Příslušnou osobou může být jen osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude práva a povinnosti podle tohoto zákona řádně vykonávat.

Nepřehlížejte a začněte jednat

Čas od času se objeví problém, který lze jen stěží komunikovat osobně. Platforma Oznam.to nabídne Vašim zaměstnancům možnost anonymně na registrované nekalosti upozornit. Problém se dostane do rukou kompetentní osoby, která se jím bude moci zabývat a v případě potřeby i dále komunikovat s odesílatelem.
Nezávazně poptat

Start building a friendly atmosphere in your company. Easily.

Basic

€9
It includes:
Whistlab application
Reduced price:
Investigator €20 / hour
Možnost objednat aplikaci Zastav.to za 199 Kč / měsíc
Zastav.to je aplikace, která pomáhá bojovat proti šikaně na školách.
I am interested

Favourite

€20
It includes:
Whistlab application
Documentation
Training
Reduced price:
Investigator €9 / hour
Možnost objednat aplikaci Zastav.to za 199 Kč / měsíc
Zastav.to je aplikace, která pomáhá bojovat proti šikaně na školách.
I am interested

Premium

€30
It includes:
Whistlab application
Documentation
Training
Investigator 10 hours / month
Reduced price:
Možnost objednat aplikaci Zastav.to za 199 Kč / měsíc
Zastav.to je aplikace, která pomáhá bojovat proti šikaně na školách.
I am interested

Not sure? We will advise you. Let us know.


    Protected by reCAPTCHA - Privacy protection and Terms

    Top